Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 29. juni 2012

THAILAND INNFØRER SKATTEPLIKT FOR ALLE UTENLANDSKE PENSJONISTER

KOSTBART Å BLI TATT FOR SKATTEUNNDRAGELSER
I THAILAND

Det hersker en stor uvitenhet  blant norske pensjonister i Thailand om beskatningsreglene i ”Smilets Land”. Skyldes dette slendrian fra den norske skatteetatens side, eller er dette uttrykk for at folk ikke bryr seg om å sette seg inn i lover og regler  her i landet? I prinsippet er alle som er ”globalt skattepliktige i Thailand” potensielle skattebetalere. For å være skattepliktig i Thailand betyr at manskal man ha bodd her i minst 183 dager i et regnskapsår. Skatteåret i Thailand er det samme som i Norge, fra 1.1. til 31.12. At man tror ”fiscal” betyr at man kan flytte datoer utover regnskapsåret, er altså feil !
De som overvar skattekonferansen i Pattaya, ca. 90 norske pensjonister (av mer enn 120 forhåndspåmeldte !) tyder på at pensjonistene i Thailand ikke ser alvorlig på trusselen fra Revenue Department om generell beskatning for alle pensjonister, uansett hjemland, som vil bli utsatt for ”skattespøkelset” i løpet av kommende halvår.
Foto: Roger M. Larsen
Emigrant1`s leder Arthur Sandberg forklarer bakgrunnen for initiativet som ble tatt overfor Revenue Department
- og som altså resulterte i dette orienteringsmøtet. Neste steg blir å komme i forhandlinger med politisk ledelse
for beskatning i Thailand i samråd med Revenue Department for å rette søkelyset mot de progressive tabellene
som RD bruker for skattlegging, samt fradragspostene i P.N.D. 91. (Foto: Roger M. Larsen)
Å være ”globalt skattepliktig i Thailand”, trenger ikke bety at man tvinges til å betale skatt her. Men man er pliktig til å oppgi sine pensjoner , og hvor mye man har brakt inn i Thailand. Beløpet man blir skattlagt for i Thailand, er KUN ubeskattede beløp (offentlige pensjoner) som i løpet av et skatteår er brakt inn i landet. Beløpet skal avregnes mot pensjonsgrunnlaget i Norge – og dermed fremkommer skatten man skal betale i Thailand og i Norge. Husk at det ikke gis noen fradrag for beløpet som gjenstår i Norge!
Dette vanskeliggjør skatteplanlegging ved at pensjonisten bare tar en del av sin pensjon til Thailand, mens resten blir overført til norsk bankkonto og beskattet i Norge. Skattesatsen i Norge for skattemessig utflyttede er 15 % flat skatt.
Det er laget et system for refusjon av kildeskatt ved at pensjonisten betaler sin skatt i Thailand. Medlemmer av Emigrant1 som ikke har mottat denne utreningen (”Kokeboken”) får den tilsendt pr. e-post ved å sende en mail til  info@emigrant1.org

THAIENE HAR PÅLEGG
fra det internasjonale pengefond (IMF) om å starte alminnelig beskatning i landet, ikke bare av utlendinger, men også av egne lands borgere med inntekter over et minstenivå. Uten at dette skjer, vil ”Smilets Land” ikke tas inn i ”det gode selskap” av økonomisk samarbeidsende stater. Det er således ikke avgjørende at norske pensjonister blir skattlagt – i verdenssammenheng har  Thailand vært betraktet  som et ”skatteparadis”. Av landets ca. 65 milioner innbyggere, er det bare registrert ca. 2,3 millioner skattytere i landet, inklusive bedrifter og bedriftseiere !

IKKE LØNNSOM SKATTEPLANLEGGING
Gjennomsnittspensjonen for norske pensjonister bosatt i Thailand er i dag noe over 190 000 NOK.
For en enslig, vil fradraget normalt være ca. 160 000 THB – av en pensjon på 1.007.000.- THB (kurs 5,3).
Skattegrunnlaget er da 847 000 THB som etter den progressive beskatningsskalaen gir en samlet skatt i Thailand på ca. 100 000 THB (ca.  18.900 NOK).
Med en pensjon på NOK 400 000.- hvor man bringer inn NOK 200 000.- til Thailand, og la de øvrige NOK 200.000.- beskattes i Norge,  oppstår et ”snodig” regnestykke. Mens en pensjonist bosatt i Norge – med en pensjon på 200 000 NOK blir skattefri – må pensjonisten som bor i Thailand betale 15 % skatt hvis han/ hun er skattemessig utvandrfet fra Norge !
Av beløpet på 200 000 NOK i Thailand (1.060.000 THB) vil man, etter ”normale fradrag” sitte igjen med et skattegrunnlag på 900.000.- THB. Dette gjelder en enslig, uten andre fradrag enn de faste, ordinære fradragene som utgjør ca. 160 000 THB.
Dette beløpet vil variere, avhengig av om man er gift med thai, om man har en kostbar forsikring, om man har barn (felles eller adopterte) under 20 år, om man har svigerforeldre (man kan få fradrag for inntil 2 svigermødre hvis man kan bevise at man har vært gift tidligere, og at den første hustruen er død.
lederne for skattekonferansen
Ledere fra Revenue Department i Bangkok redegjorde grundig for nye skatteregler. Ikke bare for norske pensjo-
nister, men om skatteplikt for alle utenlandske pensjonister og arbeidstakere som enten får pensjoner eller inntekter
overført til Thailand. Leder for konferansen, kontorsjef / juridisk ansvarlig Yarika Ruangsiri i midten

Ved å betale norsk kildeskatt med 15 % ville skattebeløpet til Norge være NOK 30.000.-. Ergo har man ”litt å gå på” for å betale forsikringer etc. I Thailand med en slik pensjon. Men det viser seg at når man passerer 67 år, så øker premien for å være forsikret så mye at det kun er folk med svært høye pensjoner som kan ha sykehusforsikring.
Vurderingen av medlemsskap i Folketrygden må vurderes av den enkelte. De som har startet tidlig å betale private helse-/ sykehusforsikring vil slippe realtivt rimelig unna alderstilleggene, men nytegning i en alder av f.eks. 65 år er langt dyrere enn om man tegnet forsikringen før fylte 60.
Hvis pensjonen er netto på 1.800.000.- (NOK 340.000) blir regnestykket det samme, men tallene annerledes. Vi forutsetter da at hele beløpet overføres direkte fra NAV til konto i thailandsk bank.
THB 150.000 – 500.000.- 10 % skatt THB 35.000.-
THB 500.000 – 1.000.000.- 20 % skatt THB 100.000.-
THB1.000.000 – 1.800.000 30 % skatt THB 240.000.-
Skatt tilsammen THB 375.000.- (NOK 70.750.-)
Ved å betale kildeskatt av dette beløpet med 15 % ville kildeskatten i Norge utgjøre NOK 51.000.-.
Dette viser altså at folk med høye pensjoner ikke anbefales å ta inn hele pensjonen til Thailand, men dele den opp,  og betale 15 % kiildeskatt i Norge.
Progresjonsgrensen på 30 % gjelder opp til 4 mill. THB (ca. NOK 755.000). Har man pensjon på over 4 mill. er skattesatsen på 37 % (dette er normalt ingen som har).
Både innslagpunktet på 150 000 THB (som ikke gir noen pensjonist rett til helårsvisum i Thailand), eller øverste skattesats på 37 % bare vil gjelder for en mikroskopisk del av pensjonistene (Gro Harlem Brundtland ville kanskje komme inn i denne gruppen om hun bodde i Thailand...)
Denne inkonsekvensen i den thailandske pensjonsbeskatningen vil bli tatt opp på et møte med Revenue Department og politisk ledelse i departementet i nær fremtid.

SEND INN EGENERKLÆRING
I forbindelse med skattekonferansen, hadde Emigrant1 utarbeidet en erklæring med personnavn, adresse, personnnr. og datering som var forelagt Skatt Nord på forhånd.
Denne egenerklæringen kan fås ved henvendelse til info@emigrant1.org
Egenerklæringen kan enten sendes pr. post eller pr. telefax til Skatt Nord (aller helst begge deler, for sikkerhets skyld).
Innlevering av denne egenerklæringen, vil  gjøre at pensjonisten tildeles frikort for kildeskatt i Norge for skatteåret 2012.

BETALING AV SKATTEN I THAILAND
I tidsrommet 1.1. – 31.3. skal skatten for 2011 betales inn til Revenue Department. Emigrant1 har her fått til en ordning ved at det skal holde at pensjonisten oppsøker RD èn gang, for innlevering av dokumentasjon for beskatning (bankbok eller kontoutskrift med bekreftelse fra norsk bank om sum overført til Thailand, og eventuelt innkvittert beløp på thailandsk bankkonto. Pensjonisten skal da gjøre et personlig overslag over inntatt beløp til Thailand (ca. beløp, med datering og underskrift) i dokumentet P.N. 1. Deretter foretar funksjonæren ved RD utfylling av dokumentet P.N.D. 91 hvor registrert beløp, sammen med fradrag fremkommer. For pensjonister med ”company”, skal også dokumentet P.N.D. 90 utfylles.
Etter ca. 10 dager vil pensjonisten kunne hente sitt ”Income Tax Payment Certificate” som skal vedlegges den norske selvangivelsen som kommei april, og som skal innsendes før 1. mai 2012.
kaffepause og diskusjon
"Kaffe og røyk" og prat om dagens tema som tydeligvis var ukjent stoff for majoriteten av de fremmøtte. De som
har drevet skatteplanlegging med å etterlate en del av pensjonen i Norge, får seg en overraskelse når det nye skatte-
regimet trer i kraft. 15 % kildeskatt i Norge for alle som har tatt skattemessig utflytting, pluss beskatning med 18 %
årlig for de som ikke frivillig lar seg registrere hos Revenue Department. (Foto: Roger M. Larsen).


RYKTE- OG SPEKULASJONSFLOM
 Hvem det er som har satt ut rykter i Thailand om at Emigrant1 har noe å gjøre med innføring av kildeskatt på pensjoner, har vi ikke sikker formening om. Men tilfelle er at dette rykte har vært spredt av ryktemaktere og/ eller  uvitende personer med ett for øye; å skade Emigrant1`s omdømme.

PÅSTANDER OM AT EMIGRANT1 HAR HATT NOE Å GJØRE MED INNFØRING AV KILDESKATT, ER ALTSÅ SÅ DUMT AT DET IKKE ANSEES NATURLIG Å BESVARE !
Emigrant1 ble etablert 2 måneder etter at Stortinget hadde vedtatt loven om kildeskatt på pensjoner med Kongen i statsråd den 06.03. 2009. På dagen to måneder senere, 06.05. 2009  ble Emigrant1 formelt stiftet.
Nåværende leder overtok lederrollen i midten av januar 2010 grunnet alvorlig sykdom hos daværende leder  – og altså etter at kildeskatten var iverksatt i Norge.  Ved generalforsamlingen i august i år ble leder og øvrig styre enstemmig gjenvalgt.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS