Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

søndag 22. juli 2012

Trygderettigheter i utlandet

Her finner du ut hvordan dine trygderettigheter er i utlandet. Thailand ligger selvfølgelig utenfor EØS området, og Norge har ingen trygdeavtale med dette landet, så det blir de regler som gjelder. Les om alt dette under.
 

 

Trygderettigheter i utlandet
Mange er ikke klar over sine rettigheter og plikter overfor folketrygden når de drar til utlandet. - Dette kan få store konsekvenser for den enkelte, sier arbeids- og velferdsdirektør Tor Saglie.
Relatert innholdTips til deg som vurdere å flytte til Thailand.

Sjekk her for informasjon angående trygd, uførepensjon. pensjon

http://www.nav.no/internasjonalt

Opphold i utlandet

Du som skal til utlandet har ikke automatisk de samme rettighetene i folketrygden som når du er i Norge. Du bør undersøke hva som gjelder for deg. Selv om du betaler trygdeavgift sammen med skatten til Norge, betyr det ikke at du er medlem i folketrygden.

Rettighetene dine endrer seg under opphold i utlandet

 • du som skal være lenger enn 12 måneder i utlandet er ikke medlem i folketrygden
 • du som er på ferie eller er uten inntekt og oppholder deg kortere enn  12 måneder i utlandet er fortsatt medlem i folketrygden

Hvis du blir syk og er medlem i folketrygden

 • har du ikke rett til dekning av medisinske utgifter når du er i land utenfor EØS-området
 • har du rett til dekning etter reglene i oppholdslandet når du er i et EØS-land eller Sveits. Retten dokumenterer du med helsetrygdkortet

Hvis du blir syk og ikke er medlem i folketrygden

 • dekker ikke folketrygden utgifter til sykdom du måtte ha i utlandet. Du bør da tegne en privat reiseforsikring
 • har du ikke automatisk rett til dekning av utgifter til behandling av sykdom du fikk under utenlandsoppholdet når du kommer tilbake til Norge
Andre løpende ytelser som du mottar i Norge kan opphøre når du er i utlandet.


Men man kan tegne et frivillig medlemskap i folketrygdenFolketrygden består av 2 deler.

Og når man har fått pensjon eller permanent uføretrygd hvor man ikke lengre trenger å betale inn for pensjon. Trenger man egentlig bare DEL A i folketrygden.

Da fordi du har jo fått pensjon og skal ikke betale mer inn for denne delen.

Demed tegner du et frivillig medlemskap hvis du skal pendle Norge - Thailand og betaler for Helsedelen - del A.

Dermed har du fortsatt samme rettigheter som du tidligere har hatt i Norge.

Tegn et frivillig medlemskap i folketrygden


For å gjøre dette går du her

Hvis du ikke betaler skatt til Norge, er avgiftssatsen 9,1 prosent (2009). Hvis du skatter til Norge, er avgiftssatsen 2,3 prosent.

Altså betaler man av feks 300 000 kr

300 000 x 9,1 % når man bor i Thailand og skatter til Thailand = 9300 kr pr år

Pr mnd = 775 kr

Dette mener jeg er ikke er så mye når man da ser på hvilken trygghet man får.På den andre siden kan man jo også se på muligheten med å få en helseforsikring som også dekker når man er i Norge.

Man bør ha en helseforikring når man bor i Thailand.

Jeg kommer tilbake med dette ved en senere anledning.

Retten til alderspensjon

Hvis du flytter til utlandet, stanser du i utgangspunktet opptjeningen av alderspensjon fra folketrygden. Hvis du vil fortsette opptjeningen av pensjon, må du søke frivillig medlemskap, og betale 20 prosent av brutto inntekt.

Nordmenn som bor og arbeider i utlandet, kan opparbeide seg rett til pensjon i landet der de bor. Trygdemyndighetene i hvert enkelt land vil kunne svare på spørsmål om hvilke rettigheter du opparbeider, og hva du eventuelt må gjøre for å sikre rettighetene dine.

Hvis du bor og arbeider i et EU- eller EØS-land, vil du i de aller fleste tilfeller opparbeide deg rett til pensjon fra dette landet.

Pensjonister som flytter til utlandet, beholder i utgangspunktet retten til norsk alderspensjon fra folketrygden. Pensjonen kan eksporteres helt fritt hvis du flytter til et EU/EØS-land eller et annet land Norge har inngått trygdeavtale med.

Flytter du til et land Norge ikke har trygdeavtale med, kan du som en hovedregel ta med deg pensjonen din hvis du har bodd i Norge i mer enn 20 år etter at du fylte 16 år. Disse reglene gjelder både for dem som har full opptjeningstid i folketrygden og for dem som for eksempel har jobbet deler av karrieren i utlandet og dermed ikke har opparbeidet seg maksimal alderspensjon fra folketrygden.

Pensjonister som har bodd i utlandet og flytter hjem til Norge, har samme rett til sykehjemsplass som bofaste nordmenn. De taper imidlertid rettighetene til stønader, for eksempel hjelpestønad og grunnstønad. 

 

 

Uførepensjon og uførestønad

Reglene for å få uførepensjon er noe strengere enn reglene for alderspensjon. Hovedregelen er at du fortsatt må være medlem i folketrygden for å få uførepensjon, det vil si at du enten må bo i Norge eller være frivillig, betalende medlem.

Det er tre viktige unntak fra denne hovedregelen:
Kravet om medlemskap gjelder ikke hvis du flytter til et EU/EØS-land. EØS-avtalen gir deg rett til de samme ytelsene uavhengig av hvilket EU/EØS-land du bor i.  

Hvis du har minimum 20 års botid i Norge, får du uførepensjon selv om du ikke er medlem av folketrygden, noe som i praksis betyr at du kan ta med deg uførepensjonen ved flytting til utlandet.

Personer med under 20 års botid har rett til tilleggspensjon og en grunnpensjon som beregnes på grunnlag av hvor mange år de har opptjent tilleggspensjon. Du kan dermed ta med deg deler av trygderettighetene til utlandet selv når du har under 20 års botid og flytter til et land utenfor EU/EØS-området. 


Sjekkliste når du flytter til Thailand

 • Hvilke ytelser dekkes av det offentlige trygdesystemet i det landet du flytter til?
 • Hvilke regler gjelder for å få disse ytelsene?
 • Hva må du gjøre for å sikre deg disse ytelsene?
 • Hvilke ytelser må du selv betale for?
 • Hvilke ytelser er det vanlig at din arbeidsgiver betaler for?
 • Hvilke forsikringsordninger er vanlige i det landet du flytter til, og hva dekker disse ordningene?
 • Vil det lønne seg for deg å søke frivillig medlemskap i Folketrygden?
 • Har du husket å melde fra til trygdemyndigheter og skattemyndigheter?


Jeg fant et skriv her legger også dette ut.

Arbeid i utlandet – medlemskap i folketrygden


Denne orienteringen gjelder hovedsakelig for arbeid i land Norge ikke har trygdeavtale med. Andre regler kan gjelde som følge av trygdeavtaler. Det er utarbeidet en egen orientering for arbeidstakere i EØS-land og  Sveits. I tillegg til disse landene har Norge trygdeavtaler med USA, Canada (egen med Quebec), Chile, Tyrkia og Kroatia. Du finner en kort orientering om trygdeavtalene med USA og Canada senere i denne orienteringen. Du kan få opplysninger om de andre avtalene fra NAV Utland.

Reglene nedenfor gjelder for arbeidstakere som arbeider for private (dvs. ikke offentlige) arbeidsgivere. Det gjelder egne regler for arbeidstakere i den norske stats tjeneste, arbeidstakere i forsvaret, arbeidstakere på norske skip og i norske luftfartsselskap.

Pliktig medlemskap i folketrygden

En arbeidstaker som bor i Norge, og som skal arbeide i utlandet i inntil 12 måneder, opprettholder medlemskapet i folketrygden dersom de fortsatt lønnes av norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Medlemskapet omfatter alle kapitlene i folketrygdloven. Arbeidstakeren har også rett til utvidet stønad til helsetjenester, se nedenfor under avsnittet om helsetjenester.

Det er ikke nødvendig å sende søknad til NAV Utland for å opprettholde medlemskapet. NAV Utland må imidlertid få beskjed på  RTV-blankett 1.01 dersom skatteplikten til Norge opphører. Det er i så fall NAV Utland som skal innkreve medlemsavgiften på 7,8 % av arbeidsinntekten.

Opphør av medlemskap i folketrygden

Medlemskapet i folketrygden opphører umiddelbart ved arbeid i utlandet for arbeidsgiver som ikke har plikt til å betale arbeidsgiveravgift eller hvis utenlandsoppholdet skal vare i over 12 måneder.

En arbeidstaker som har oppholdt seg i utlandet tidligere, og som har vært i Norge under et år før ny utreise, er ikke nødvendigvis pliktig medlem i folketrygden.  RTV-blankett 1.01 kan i slike tilfeller sendes NAV Utland for vurdering av trygdeforholdet.

Frivillig medlemskap i folketrygden

En person som ikke er pliktig medlem i folketrygden, kan søke NAV Utland om frivillig medlemskap i folketrygden på RTV-blankett 1.01. For å bli medlem i folketrygden, må søkeren fylle følgende vilkår:
1) Søkeren må ha vært medlem i folketrygden i minst tre hele kalenderår av de fem siste før søknadstidspunktet. Dette vilkåret er ufravikelig.
2) Søkeren må ha nær tilknytning til det norske samfunn eller norsk næringsliv. En arbeidstaker som arbeider for norsk arbeidsgiver i utlandet, vil som regel fylle dette vilkåret.

Valg av trygdeordning

Ved frivillig medlemskap i folketrygden er det mulig å velge medlemskap i bare deler av folketrygden, se punkt 6 i søknadsblanketten.
A) Helsedelen omfatter stønad til helsetjenester og engangsstønad ved fødsel og adopsjon.
I tilknytning til helsedelen kan det søkes om rett til sykepenger og fødselspenger.
B) Pensjonsdelen omfatter alderspensjon, uførepensjon, ytelser til gjenlevende ektefelle, barnepensjon, dagpenger ved arbeidsløshet, stønad til enslig far eller mor, gravferdsstønad, grunn- og hjelpestønad, medisinsk rehabilitering og yrkesrettet attføring, samt stønad til tidligere familiepleier.

Det gis ikke rett til ytelser ved yrkesskade.

Stønad til helsetjenester

En arbeidstaker som er medlem i folketrygden, og arbeider i full stilling i utlandet, har rett til utvidet stønad til helsetjenester. Trygden dekker da alle nødvendige utgifter ved innleggelse i sykehus. Ved behandling utenfor sykehus, er det vanligvis en egenandel på inntil 25 %.

Kort om konsekvenser av å ikke opprettholde medlemskapet i folketrygden
Den orienteringen som her gis om konsekvenser ved ikke å være medlem i folketrygden, gjelder kun delvis for personer som er medlem i trygdesystemet til et land Norge har trygdeavtale med, se ovenfor.

Helsedelen: En person som ikke er medlem i folketrygden, vil ikke få dekket utgifter til helsetjenester til i utlandet. Hvis sykdom oppstår i utlandet, vil du heller ikke få dekket utgifter til behandling av denne sykdommen om du vender tilbake til Norge. Hvis det er rimelig, kan det gjøres unntak i enkelte situasjoner.

Pensjonsdelen: En person som ikke er medlem i folketrygden under opphold i utlandet, opparbeider ikke trygdetid eller pensjonspoeng. Dette kan få konsekvenser bl.a. i forbindelse med søknad om alderspensjon, uførepensjon og etterlattepensjon. Det kan også få konsekvenser i forbindelse med dagpenger ved arbeidsledighet og andre ytelser fra folketrygden. 
Særlig om uførepensjon: Personer som ikke har vært medlemmer i pensjonsdelen i de tre siste årene før de blir uføre, har i utgangspunktet ikke krav på uførepensjon. Det er noen unntak fra denne bestemmelsen.


Trygdeavgift

Dersom en arbeidstaker er skattepliktig til Norge, og betaler trygdeavgift sammen med skatten, samt har en arbeidsgiver som plikter å betale arbeidsgiveravgift, skal det ikke betales avgift til NAV Utland. Hvis dette ikke er tilfellet, må trygdeavgift betales til NAV Utland.

Avgiftssatser hvis arbeidsgiveravgift er betalt, men arbeidstakeren ikke er skattepliktig til Norge (2007):
Pliktig medlemskap: (se ovenfor) 7,8 %
Frivillig medlemskap: helsedelen 6,8 %, helsedelen med rett til sykepenger 6,8 %, pensjonsdelen 14,8 %

Avgiftssatser ved frivillig medlemskap hvis verken skatt eller arbeidsgiveravgift er betalt i Norge:
helsedelen 9,1 %
helsedelen med rett til sykepenger 13,8 %
pensjonsdelen 21,7 %

Avgift skal beregnes av personinntekt.

Familiemedlemmer

Medlemskap.  Familiemedlemmer som følger med fra Norge, er automatisk medlemmer i folketrygden ved opphold under 12 måneder, forutsatt at de ikke skal arbeide i utlandet. Ved lengre opphold, kan forsørgede familiemedlemmer omfattes av arbeidstakerens vedtak om medlemskap. Ektefellen må fylle vilkåret om å ha vært medlem i folketrygden i minst tre hele kalenderår av de siste fem forut for søknadstidspunktet.

Helsetjenester. Forsørgede familiemedlemmer vil ha rett til dekning av utgifter ved sykdom etter samme regler som arbeidstakeren.

Barnetrygd. Familier som opprettholder medlemskapet i folketrygden, kan søke det lokale trygdekontoret om fortsatt barnetrygd under opphold i utlandet.

Omsorgspoeng. Det er mulig å få godskrevet omsorgspoeng for ulønnet omsorg for barn under 7 år. Du kan få nærmere opplysninger og søknadsblankett ved å ta kontakt med NAV Utland. Den som opprettholder retten til barnetrygd vil automatisk få godskrevet omsorgspoeng.

Trygdeavtale med USA

En person som drar fra Norge for å arbeide i USA, skal som hovedregel være omfattet av amerikansk trygdelovgivning. Det er imidlertid andre regler for arbeidstakere som blir utsendt av norsk arbeidsgiver for å arbeide midlertidig (inntil fem år) i USA. I slike tilfeller opprettholdes medlemskapet i norsk trygd. Unntaksbestemmelsen gjelder ved avlønning fra norsk arbeidsgiver som har plikt til å betale arbeidsgiveravgift til kemneren. Ved skattefritak i Norge, skal det innbetales 7,8 % i trygdeavgift til NAV Utland.

Trygdeavtale med Canada

En person som drar fra Norge for å arbeide i Canada, skal som hovedregel være omfattet av kanadisk trygdelovgivning. Det er imidlertid andre regler for arbeidstakere som blir utsendt av norsk arbeidsgiver for å arbeide midlertidig (inntil fem år) i Canada. I slike tilfeller opprettholdes medlemskapet i norsk trygd. Det er en forutsetning at det utbetales lønn fra norsk arbeidsgiver med plikt til å betale arbeidsgiveravgift. Ved skattefritak i Norge, skal det innbetales 7,8 % i trygdeavgift til NAV Utland.


NAV Utland //
Postadresse: Postboks 8138 Dep. // N-0033  OSLO

Besøksadresse: Langkaia 1 // 0150  OSLO
Tel: 23 31 13 00 // Fax: 23 31 13 01
www.nav.no // nav.utland@nav.no // Oppgi alltid fullt navn og fødselsnummer ved henvendelse til NAV-kontoret


Skatt når man bor i Thailand
Kilde: http://www.skatteetaten.no/no/Artikler/Kildeskatt-pa-pensjon--personer-bosatt-i-Thailand/

Kildeskatt på pensjon – personer bosatt i Thailand

Informasjon til deg som bor i Thailand og får pensjon fra Norge som beskattes etter reglene om kildeskatt på pensjon
Personer som ikke er skattemessig bosatt i Norge, skal betale skatt på pensjon som utbetales fra Norge. Skatten er 15 prosent av brutto pensjon og den som utbetaler pensjonen skal trekke skatt.

Kildeskatten på pensjon omfatter:

 • grunn- og tilleggspensjon fra folketrygden
 • offentlige tjenestepensjoner
 • private tjenestepensjoner
 • andre private pensjoner

 

Det gjelder følgende unntak fra skatteplikten for personer bosatt i Thailand:

 • Personer som kan dokumentere at de er bosatt i Thailand etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand, har krav på skattefritak når de kan dokumentere at pensjonen er beskattet i Thailand.
 • Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden skal ikke betale skatt av private tjenestepensjoner, andre private pensjoner og krigspensjon.

 

Skatteavtalen med Thailand

Etter skatteavtalen mellom Norge og Thailand artikkel 18 skal pensjon bare beskattes i det landet mottakeren er bosatt. Når norsk pensjon er skattepliktig i Thailand etter denne bestemmelsen, skal Norge unnta pensjonen fra beskatning. Skattefritaket i Norge er imidlertid begrenset til den del av pensjonen som er beskattet i Thailand.
Skattefritaket i Norge gjelder bare den delen av pensjonen som er beskattet i Thailand. Dette følger av skatteavtalens artikkel 23 nr. 3 e. Her står at når det følger av skattereglene i Thailand at det bare er det beløp som er overført til Thailand, som er skattepliktig der, skal skattefritaket i Norge bare gjelder den delen av inntekten som er beskattet i Thailand. Det fremgår av informasjonen på nettsiden til thailandske skattemyndigheter - www.rd.go.th/publish/6045.0.html - at personer som er skattemessig bosatt i Thailand bare er skattepliktige i Thailand for inntekter fra utlandet i den utstrekning inntekten faktisk blir overført til Thailand. Dette er også bekreftet av det thailandske finansministeriet.
Det er bare personer som kan dokumentere både: 
 • at de er skattepliktige i Thailand som bosatt der og
 • at den norske pensjonen er beskattet i Thailand
som kan få skattefritak etter skatteavtalen.
Det kreves derfor fremlagt en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra thailandske skattemyndigheter som uttrykkelig bekrefter at personen er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge. Det kreves også fremlagt et ”Income Tax Payment Certificate” fra thailandske skattemyndigheter som bekreftelse på at det er betalt skatt i Thailand.
Personer som ikke kan dokumentere både at de er bosatt i Thailand etter skatteavtalen og at hele eller deler av pensjonen er beskattet i Thailand, er skattepliktige i Norge for pensjonen.

 

Forskuddstrekk for inntektsåret 2012


Mener du at din pensjon er helt eller delvis skattefri etter skatteavtalen med Thailand, må du henvende seg til skattekontoret og søke om skattefritak eller lavere skattetrekk.
Søker du om skattefritak for 2012 må du:
 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen
 • legge ved en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i Thailand
 • legge ved en egenerklæring hvor det fremgår
  - at du vil oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2012
  - hvilket beløp som vil bli oppgitt til beskatning i Thailand i den thailandske selvangivelsen for 2012
Bostedsbekreftelsen (Certificate of Residence) må være utstedt av thailandske skattemyndigheter og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt i Thailand etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.
Du finner mer informasjon om Certificate of Residence fra thailandske skattemyndigheter på www.rd.go.th/publish/21974.0.html.
Fikk du skattefritak i 2011, må du søke om nytt skattefritak for 2012. Skattefritaket for 2011 gjelder ikke for inntektsåret 2012. Når du søker om nytt skattefritak må du:
 • opplyse hvem som utbetaler pensjonen
 • legge ved en egenerklæring hvor det fremgår
  - at du vil oppholde deg i Thailand i minst 180 dager i 2012
  - hvilket beløp som vil bli oppgitt til beskatning i Thailand i den thailandske selvangivelsen for 2012
Når søknaden om skattefritak på forskuddsstadiet blir innvilget, vil de(n) som utbetaler pensjon få informasjon om at det ikke skal trekkes skatt i pensjonen, direkte fra Skatteetaten.
Søknader om skattefritak vil bli behandlet fortløpende og skattetrekket vil opphøre når pensjonsutbetaleren får tilsendt et frikort/fritaksbrev. Er bare en del av pensjonen skattefri, vil det bli oversendt et skattekort med lavere trekkprosent enn 15 prosent.
Er det trukket skatt før det ble utstedt frikort/fritaksbrev, kan du søke om å få utbetalt trukket skatt. For mer informasjon se artikkelen ”Tilbakebetaling av trukket kildeskatt på pensjon”.

 

Likningen for inntektsåret 2011


Personer som omfattes av reglene om kildeskatt på pensjon vil få tilsendt en norsk selvangivelse i april 2012.
Mener du at hele eller en del av din pensjon ikke skal beskattes i Norge, må du:
 • levere selvangivelsen
 • sende inn en bostedsbekreftelse (Certificate of Residence) som uttrykkelig bekrefter at du er har vært skattemessig bosatt i Thailand i 2011
 • sende inn et ”Income Tax Payment Certificate” utstedt av thailandske skattemyndigheter som viser at den norske pensjonen er beskattet i Thailand i 2011
Bostedsbekreftelsen må være utstedt av thailandske skattemyndigheter. Den må være i original og ikke eldre enn seks måneder.
Leverer du ikke selvangivelsen med ”Certificate of Residence” og ”Income Tax Payment Certificate”, får du 15 prosent skatt på pensjonen ved skatteoppgjøret.
Du kan kreve at pensjonen ikke skal beskattes i Norge ved likningen, selv om det er trukket 15 prosent skatt i løpet av inntektsåret.

Dokumentasjon for at inntekten er beskattet i Thailand


Det er opplyst av det thailandske finansministeriet at personer som oppholder seg i Thailand i minst 180 dager i et kalenderår er skattepliktige som bosatt i Thailand i det året.

Er du skattepliktig som bosatt i Thailand, er du skattepliktig i Thailand for pensjon som utbetales fra Norge når pensjonen overføres til eller mottas i Thailand i løpet av året.

Du har også plikt til å fylle ut og levere selvangivelse (blankett P.N.D. 90 eller P.N.D. 91) til thailandske skattemyndigheter.

Har du bare pensjon skal du fylle ut blankett P.N.D. 91.

Du skal levere selvangivelsen og betale skatten i perioden 1. januar til 31. mars.

Du får et dokument fra skattemyndighetene som bekrefter at du har betalt skatt, et ”Income Tax Payment Certificate”.

Det er bare ”Income Tax Payment Certificate” som er godkjent som dokumentasjon for at det er betalt skatt av pensjonen i Thailand.

 Dokumentet ”Statement of Acknowledgement of Foreign Income” er ikke en bekreftelse på at du har levert selvangivelse og betalt skatt.

Har du ikke fått selvangivelsen innen 15. april 2012, kan du ta kontakt med Skatt nord.

 

Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng og som har private pensjoner eller krigspensjon


Personer som ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden, er ikke skattepliktige i Norge for private tjenestepensjoner og andre private pensjoner. De er heller ikke skattepliktige for krigspensjon.
Personen må selv henvende seg til den som utbetaler den private pensjonen, og gjøre oppmerksom på at han mener at pensjonen ikke er skattepliktig til Norge.
En person som får krigspensjon, må henvende seg til skattekontoret. En person som bare mottar krigspensjon, må be om skattefritak. En person som også får alderspensjon, må be om et skattekort med lavere trekkprosent enn 15 prosent og dokumentere hvor stor del av pensjonen som er krigspensjon.
…………..
Reglene om kildeskatt på pensjon gjelder bare for personer som er skattemessig emigrert fra Norge. Personer som fortsatt er skattemessig bosatt i Norge etter skatteloven, skal beskattes etter de vanlige reglene. De skal liknes av skattekontoret for den kommunen der de bodde i Norge. Bestemmelsene i skatteavtalen gjelder også for denne gruppen.

Alle henvendelser om kildeskatt på pensjon skal rettes til:Skatt nord
Postboks 6310
NO – 9293 Tromsø
Tlf. fra utlandet +47 22 07 70 00
Tlf. fra Norge  800 80 000
e-post   skattnord@skatteetaten.no


Andre kilder:


Skatt i Thailand 

Hva med beskatning av høye pensjoner i Norge?
La oss se på Per Pensjonist som har pensjon på NOK 400.000. Etter at han har flyttet til Thailand har han giftet seg og er bosatt sammen med sin ektefelle. Han disponerer bolig i Norge og er derfor fullt skattepliktig til Norge etter norske regler. Hans ektefelle har 2 barn fra tidligere som er under 20 år. Dersom Per Pensjonist skatter av hele sin inntekt til Norge vil han få en skatt på om lag NOK 73.000.

Hva hvis Per Pensjonist også skatter til Thailand?
Hvis Per Pensjonist tar med THB 750.000 tilsvarende NOK 140.000 til beskatning i Thailand så vil denne inntekten måtte unntas fra beskatning i Norge. For dette mottar han en skatteberegning fra skattemyndighetene i Thailand på THB 54.200. Resterende inntekt i Norge på kr 260.000 vil medføre at inntekt til beskatning i Norge blir så lav at det ikke påløper skatt (forutsetter aksept for klasse 2). Med å innrette seg smart har Per Pensjonist med dette spart om lag NOK 60.000 i skatt.

http://www.vikingpattaya.com/index.php?pageid=469

http://www.thaiembassy.no/wordpress/consular-services/visa-information-application/

--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Min plan :


Jeg ønsket å finne mer ut om hvordan dette ville slå ut i mitt tilfelle.

Men jeg oppgir ikke min inntekt derfor setter jeg inntekten til en gitt sum.

- 300 000 kr i inntekt på uførepensjon.


Jeg ønsker å være med i et frivillig medlemskap (helsedelen - del A i folketrygden.)

Så hva skal jeg betale i Skatt ?

Kilde skatten er satt til 15 %. Men det er noen regler hvor man tar bare deler av trygden med seg til Thailand.

Hva er grensen for dette ?

I eksemplet ovenfor tas 140 tusen til Thailand og dermed skal dette ikke beskattes i Norge.

728 000 Baht må skattes i Thailand, men er dette nok for å få ekteskapsvisum?

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
EkteskapsvisumDen som har en thai ektefelle kan forlenge sitt non-immigrant visum med opp til 12 måneder fra den siste innreisedagen. Forutsetningen er at søkeren kan legge fram dokumentasjon på minimum 400 000 Baht i en thailands bank (Ellers samme regler som "pensjonistvisum.) Denne visumtypen utstedes bare i Bangkok, men søknaden kan leveres i Pattaya. Mens søknaden behandles kan immigrasjonspolitiet når som helst kontrollere status på bankkontoen, så det anbefales å la pengene stå under søknadstiden, For øvrig kan kontoen brukes som normalt.
Immigrasjonspolitiet vil også besøke søkeren på hans hjemsted for å kontrollere at ektefellene lever sammen som mann og kone
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

JA dette oppfyller jeg ved å ta 140 000 kr med til Thailand.

- Planen min er å legge min beregning fra NAV, til Thailandske myndigheter.

Men hva skjer når jeg bare tar deler med til Thailand ?

Jeg har jo ennå 300 000 - 140 000 kr i Norge = 160 000 kr gjennstående i Norge.

"Hvis du ikke betaler skatt til Norge, er avgiftssatsen 9,1 prosent (2009). Hvis du skatter til Norge, er avgiftssatsen 2,3 prosent."


Altså skal jeg jo egentlig betale 2,3 prosent i det frivillige medlemskapet til Norge.Da fordi jeg betaler deler inn Norge.

 • 2,3 % av 160 000 kr = 3680 kr pr år.


Dermed har jeg jo halvert medlemsavgifte til folkettrygden.

Besparelse på 5620 kr pr år.

Men dette må sjekkes nøyere !


Det neste er å sjekke hvilken skatt jeg får i Thailand, Og hvilken skatt jeg får i Norge.

Kilde skatt er 15 %, men etter samtaler med myndigheter i Thailand skal bare inntekt skattes.
Altså gjennom jobb i Thailand. Men stemmer dette ?

Kan det være tilfellet at jeg kan ta ut 140 000 skattefritt ?


På nettsiden til skatteetaten står følgende:

Thailand
Bor du i Thailand kan du søke om skattefritak i Norge for den delen av pensjonen som er beskattet i Thailand.

Så plan er å søke fritak på mine 140 000 kr , men hvordan gjør jeg dette?

Jeg finner ut at følgende må gjøres.


-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Krav til dokumentasjon (skatteavtaler)
Mener du at hele eller deler av din pensjon skal være skattefri i Norge etter reglene i en skatteavtale, kan du søke om skattefritak eller lavere skattetrekk.

Når du søker om skattefritak på hele pensjonen etter en skatteavtale i 2012 må du:

• opplyse hvem som utbetaler pensjonen


 legge ved en bostedsbekreftelse 

(Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland
Når du søker om skattefritak for deler av pensjonen etter en skatteavtale i 2012 må du:

• opplyse hvem som utbetaler pensjonen

• opplyse om du har arbeidet for en norsk offentlig arbeidsgiver og eventuelt hvor mange år du har vært ansatt i offentlig tjeneste og hvor mange år du har vært ansatt i privat tjeneste og/eller vært selvstendig næringsdrivende

• dokumentere hvor stor del av pensjonen som ikke skal beskattes i Norge når pensjonen utbetales av NAV 

• legge ved en bostedsbekreftelse
(Certificate of Residence) fra skattemyndighetene i ditt bostedsland
Certificate of Residence må være utstedt av skattemyndighetene i ditt bostedsland og uttrykkelig bekrefte at du er skattemessig bosatt der etter skatteavtalen med Norge. Bekreftelsen må være i original og ikke eldre enn tre måneder.

Krav til ekstra dokumentasjon for Thailand
Når du er skattemessig bosatt i Thailand må du i tillegg legge ved:

• en egenerklæring hvor det fremgår at pensjonen vil bli undergitt beskatning i Thailand

• dokumentasjon som viser at den pensjonen du mottok i 2010 er undergitt beskatning i Thailand

Når du leverer den norske selvangivelsen for 2012 må du dokumentere at den norske pensjonen er undergitt beskatning i Thailand -------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Det er en del dokumenter som jeg må :

1. Certificate of Residence


Jeg finner en side med disse skjemaene på her

 Ok , da er resten bare å fylle ut skjema.


 2. en egenerklæring på at jeg skatter mine 140 000 kr til Thailand.

Jeg finner noen skjema her
Jeg lastet ned Skjemaet ”Egenerklæring – skattemessig bosatt 2012 / Self-declaration – tax residency 2012” (RF-1289B/E) og fyller denne ut.

3. Dokumentasjon som viser at den pensjonen du mottok i 2010 er undergitt beskatning i Thailand

Dette må jeg få i Thailand, ut å sjekke på nettet igjen.

Jeg finner ut at på regjeringen sine sider står følgende:

Kilde: http://www.regjeringen.no/nb/dep/fin/dep/org/avdelinger/skattelovavdelingen/thorbjorn-gjolstad/kildeskatt-pa-pensjon-til-personer-som-e.html?id=573365

"På grunn av overføringsregelen må en person i Thailand som mener at den norske pensjonen ikke skal beskattes i Norge, også dokumentere at den norske pensjonen skattlegges i Thailand.

Det er ikke tilstrekkelig å legge frem et thailandsk standarddokument som bare bekrefter hvilke inntekter en person har utenfor Thailand og som thailandske myndigheter har fått informasjon om, det såkalte ”Statement of Acknowledgement of Foreign Income”. Uten tilstrekkelig dokumentasjon har ikke Norge noe grunnlag for å frafalle sin beskatning."

Altså må man ha mer dokumentasjon. Den som utbetaler pensjonen skal trekke 15 prosent skatt av brutto pensjon.


Altså skal jeg betale 15 % av 140 000 kr i kildeskatt .


Dette utgjør 21 000 kr i kildeskatt pr år. Det er hva jeg må få dokumentasjon på blir betalt i Thailand.


Jeg må fortsatt betale skatt i Norge på de 160 000 kr.Men hva er dette som jeg fant?
-------------------------------------------------------------------------

Det gjelder enkelte unntak fra skatteplikten:

 • Du skal ikke betale skatt av private tjenestepensjoner og andre private pensjoner, når du ikke har opptjent pensjonspoeng i den norske folketrygden.

 • Du kan ha krav på helt eller delvis skattefritak etter skatteavtalen med det landet der du er bosatt.

 • Du kan ha krav på en lavere skatt enn 15 prosent når du bor i et EØS-land og minst 90 prosent av din inntekt er skattepliktig i Norge.

Er pensjonen helt eller delvis skattefri i Norge eller du skal ha lavere skatt, må du søke om skattefritak eller et skattekort med lavere trekk enn 15 prosent. Du må selv skaffe nødvendig dokumentasjon og sende den til skattekontoret.
Er en pensjonsutbetaling skattepliktig både i Norge og det landet der du er bosatt, er det bostedslandet som skal sørge for at du ikke blir dobbeltbeskattet.

-----------------------------------------------------------------------------------------------------Kan jeg ha muligheten til en lavere skatt? Hva er grensen?

- Frikort er 39 950 kr

Kan jeg justere mine 160 000 kr i Norge til frikortgrensen ? Og hva tjener jeg på det?

I så fall vil jeg også bespare penger på den frivillige delen i folketrygden også?

Altså hva skjer hvis jeg tar 300 000 - 39950 kr med til Thailand = 260050 nkr til Thailand

 • Kildeskatte øker, men jeg sparer også penger i Norge på medlemskap til folketrygden.


Hva er beløpet da?

39950 krx 2,3 % = 918,5 kr i året og da er jeg fortsatt medlem i folketrygden.

Så en hundrings i mnd og jeg har full rettighet i Norge :-)

Men kildeskatten har økt noe: 39007,5 nkr nå i skatt.

Spørsmålet som virker vanskelig å komme i bunn av er om hvor og hvordan skatter man i Thailand

Jeg finner noen sider:

http://www.rd.go.th/publish/6045.0.html


Her står det      Personal Income Tax (PIT) is a direct tax levied on income of a person. A person means an individual, an ordinary partnership, a non-juristic body of person and an undivided estate. In general, a person liable to PIT has to compute his tax liability, file tax return and pay tax, if any, accordingly on a calendar year basis.

1.  Taxable Person

     Taxpayers are classified into “resident” and “non-resident”. “Resident” means any person residing in Thailand for a period or periods aggregating more than 180 days in any tax (calendar) year. A resident of Thailand is liable to pay tax on income from sources in Thailand as well as on the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand. A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand.

 Altså er jeg en "Resident" å betrakte. Jeg går ned i tabell som ligger på siden.

Ut fra denne tabellen lover dette ikke godt
 260050 kr x 5,2 = 1352260 Baht.
 Skatte trekket ligger mellom 20 -30 % skatt = 270 452 Baht i skatt eller 52 010 kr.

Jeg tenker da at det er bedre å betale til Norge. Da bygger man tross opp sitt eget land.
Skatten ønsker jeg å få på et nivå som det er mulig å leve godt av.


Men jeg søker mer rundt og finner dette:
Kilde: http://www.doingbusinessthailand.com/thailand-taxes/thailand-taxes-introduction-to-personal-income-tax.html

Sources of personal income that may be taxed?

Tax Residents of Thailand must pay taxes on their income resulting.
(1) From any sources in Thailand regardless where the money is paid; and
(2) On the portion of income from foreign sources that is brought into Thailand (here again you have to check the double taxes treaty if any is applicable).
Non-residents are only subject to taxes on income that come from a Thailand source.

On what type of income are taxes assessed?

Assessable income means any advantages received in cash or in kind.
Assessable income include benefits such as those provided by an employer to an employee (free-rent apartment) or the amount of taxes paid by the employer on behalf of the employee (if any).

There are 8 categories of assessable personal income:
(1) income from wage or salary;

(2) income from services;

(3) income from royalties (goodwill, copyright, franchise) other rights, annuity or in the nature of annual payments derived from a will or any other juristic Act or judgment of the Court;

(4) income such as dividends, interest on deposits with banks in Thailand, shares of profits or other benefits from a juristic company, juristic partnership, or mutual fund, payments received as a result of the reduction of capital, a bonus, an increased capital holdings, gains from amalgamation, acquisition or dissolution of juristic companies or partnerships, and gains from transferring of shares or partnership holdings;

(5) income resulting from leasing out a property and so on…;

(6) income resulting from liberal professions;

(7) income resulting from construction and other contracts of work;

(8) income from business, commerce, agriculture, industry, transport or any other activity not specified earlier. Note that number 8 above contain a carry-all clause that covers any income not specified less than 1 to 7.


Jeg kan her ikke se at pensjon står ?


Men jeg finner en adresse
kilde: http://bangkok.angloinfo.com/countries/thailand/intax.asp

The main tax office is in Bangkok, but there are Revenue Department office branches throughout Thailand. The Main Office also has English-speaking personnel who can help with filing taxes, general information or to locate a branch.

Revenue Department, Main Office
At
: Phaya Thai Road, Military Bank Building, Bangkok 100400
Tel: 02 247 2748
Her kan jeg søke hjelp når jeg kommer til Thailand.Og man kommer hit vet å klikke på link,


Og her finner jeg skatte avtalen med NorgeJeg laster den ned å ser på info her.


I filen er det lagt inn et eksempel som jeg må studere:
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------

For example, Mr. A is a pensioner receiving pension income from Norway. In August 2004, he sold his home and left Norway to stay with his wife in Thailand.

In 2006, he went to Norway for holiday with his wife and stayed there for 3 months.
After 2006, he has not returned to Norway until present.

In the case of Mr. A, his residency under the countries’ domestic laws shall be decided as follows:

In 2004, it is clear that he was only a resident of Norway for tax purposes.

 •  He stayed in Thailand less than 180 days and would not be regarded as a resident of Thailand for tax  purposes.

 • In 2005, he stayed in Thailand for the whole year and was therefore a resident of Thailand for tax  purposes.

 • However he was still regarded as a resident of Norway for tax purposes since he left Norway less than 3 years.


In 2006, he was also a resident of both countries since he lived in Thailand for more than 180 days and he was also in Norway for more than 61 days in the second year after he left Norway.

Thus the three year period condition would have to start again after 2006. And he remained a resident of both countries until 2009.

In 2010, Mr. A fulfilled the conditions under Norwegian tax law and thus was regarded as resident of Thailand for tax purposes only.

Although, Mr. A faced with the problem of dual residency during 2005-2009, such problem shall be resolved by Article 4 of Thailand-Norway DTC.

Since Mr. A did not have a permanent home in Norway and he stayed with his wife in Thailand.

Mr. A’s circumstance would fall under Article 4 paragraph 2 and would be regarded as a resident of Thailand for tax purposes.

In addition, as in accordance with Article 4 paragraph 1 of the Thailand-Norway DTC (as well as under the countries’ domestic laws), Mr. A was regarded as a resident of Norway for tax purposes in 2004, and a resident of Thailand for tax purposes in 2010
-----------------------------------------------------------------------------

Ble jeg klokere nå?

Ja noe, det ser ut til at det finnes en 3 års grense på om man er bosatt i Norge eller Thailand.

Og dette har med skatte å gjøre, etter det som man kan forstå. Videre står det at:


"To claim residency in Thailand under the Thailand-Norway DTC, a Norwegian pensioner, whether or not he is regarded as a dual resident, must submit to the Norwegian tax authority a Certificate of Residence issued by the Revenue Department of Thailand together with his Norwegian tax return and other necessary documentation (if any)."

Altså heter skjema et jeg må fylle ut for skatten

 • Certificate of Residence issued by the Revenue Department of Thailand og denne leveres sammen med selvangivelsen.

Det som jeg også fikk vite her er at pensjonen må overføres til Revenue Department
når jeg flytter til Thailand.

 • Jeg har konto i Thailand , men må da ta ut delen av pensjon gjennom Revenue Department og igjen til min konto i Thailand

Men hva skjer hvis jeg ikke er 180 dager i thailand?

Reglen er jo:
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Resident versus non-resident

A foreigner who lives in Thailand for more than 180 days in a tax year (the calendar year) is considered a Thai resident for tax purposes. A resident is required to file taxes on all income received within Thailand as well as income received from foreign sources brought into Thailand.

A non-resident living in Thailand less than 180 days within a tax year is only required to file a tax return and pay taxes on income received from sources within Thailand.

All foreigners who work in Thailand are generally required to hold a valid work permit for the position they hold. But a tax resident foreigner is liable to pay tax on income received, as set out above, regardless of whether they have a work permit.
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Her kommer det noe som kan være en løsning.

 • Hvis jeg er under 180 dager i Thailand betaler jeg kun for inntekt som jeg har tjent i Thailand.
Altså hvis jeg er 6 mnd i Thailand og 6 mnd i Norge betaler jeg ikke skatt i Thailand på pensjonen.

Kan jeg da ta med meg deler av pensjon og ikke betale skatt på den delen ?


Er det dette som jeg blir fortalt i Thailand? Jeg må undersøke nærmere.

 • Det som er klart er at ved å ta hele uførepensjon vil man få et høyere skattetrekk i Thailand enn i Norge.

På inntekt høyere enn 1 mill baht vil man betale mer enn i Norge.(Opp mot 37 % skatt)

Altså må man veie for /mot på hva som man ønsker her.
Hvis man ønsker mindre skatt ved å flytte til Thailand.

 • Ved å ta 500 000 baht med seg får man ett skattetrekk på 10 % i Thailand.
 • I Norge vil et skatte trekk være mellom 15 % - 22%.
Men kan man få mindre skatt ved å ta med seg 500 000 baht tilsvarende 96 153 kr til Thailand.
  Jeg kan altså spare 5 - 10 % ved å trikse litt.(Tenkt mot Norsk skatt)

  • 5 % utgjør 4807,65 kr
  • 10 % utgjør 9615 kr
  Altså kan man få 24996,4 baht eller 49998 baht mer å leve for i Thailand.
  Vel vel, det er ikke det store beløpet, men for ca 50 000 baht kan man ha mye moro i Thailand for.

  Og man må da betale en høyere andel for å være medlem i Del A i folketrygden.
  Men siden jeg betaler skatt i Norge er satsen 2,3 %

  2,3 % av (300 000 - 96 153) kr = 4688,481 kr i Året.


  Oppsummert:

  Plan blir her 3 delt:

  1.Fastboende i Thailand - Hva er skatt og utgifter mot folketrygden

  Jeg kommer ut med at planen er at jeg betaler 4688,481 kr inn til folketrygden og er medlem fortsatt.
  Deretter tar jeg med meg 96 153 nkr til Thailand.

  Dette utgjør grensen for å få opphold i Thailand, hvor grensen er 400 000 baht.

  Jeg tar resten av min pensjon ut i Norge.(203847 nkr)
  2. Hvis jeg bare er 6 mnd (under 180 dager) i Thailand er jeg ikke skattepliktig i Thailand.

  Og siden jeg ikke ønsker å være i Thailand hele året.
  Bland annet når det er sommer i Norge og tider der det er et helt volsomt monsum regn i Thailand.

  Og det er nok dette Thaiene har snakket om. Når man får høre at man ikke skal betale skatt når man bor i Thailand.

  De fleste turister er som regel i deler av året i Thailand og deler i Norge.

  Og man kan altså snike noen kr unna .
   

  Og mine 96 153 nkr kan tas ut uten å betale skatt? Sjekkes nærmere!

  Min inntekt da vil være:
  ---------------------------------------------------------------------------------
  Thailand : 96 153 nkr
  Norge :  203847 nkr - skattetrekk på 15 -22 % = 203847 - (30577,05kr - 44846,34 kr)
   = 173270 eller 159 001 nkr

  -------------------------------------------------
  =       269 423 eller     255 154 nkr
  -------------------------------------------------

  Og videre kan man etter 1 år tjene 1 G i Norge på uførepensjon.

  Og man får et trekk på 2,3 % til folketrygden som tilsvarer 4688 nkr.


  3. Minstepensjonist i Norge, med deler av pensjon i Thailand - (Denne er min løsning)

  Etter litt mer sjekk fant jeg ut følgende

  http://www.nav.no/Pensjon/Hva+er+minstepensjon+og+minste+pensjonsniv%C3%A5%3F.267654.cms


  Hvis man tar ut deler av beløpet som man har i pensjon, slik at man kvalifiserer til minstepensjonist i Norge.

  Så er inntekten i Norge Skattefri

  Dette ut fra denne artikkelen artikkelen er fra 2008

  http://skattebetaleren.no/skatt/nyheter_arkiv/skattelett1/
  ---------------------------------------------------------------------------------------
  - Årets trygdeoppgjør er historisk godt. Nå vil vi sikre at pensjonistektepar som bare lever av minstepensjon slipper å betale skatt av pensjonsøkningen, sier statsminister Jens Stoltenberg.
  De nye pensjonssatsene gjelder fra 1. mai i år.

  For å unngå at inntektsøkningen skattlegges, økes innslagspunktet for skatt for pensjonister allerede fra 1. januar i år.
  Enslige minstepensjonister mottar fra 1. mai i år 16.000 kroner mer enn tidligere, mens ektepar som har minstepensjon mottar 31.000 kroner mer.
  Dette har imidlertid også ført til at samlet minstepensjon for ektepar kommer over gjeldende innslagspunkt for å betale inntektsskatt i 2008.

  Dette innslagspunktet er i dag på om lag 231.800 kroner. Til sammenligning er samlet pensjon for et minstepensjonistektepar økt til om lag 240.700 kroner for hele 2008.
  - Regjeringen har som mål at personer som i hovedsak kun har minstepensjon å leve av, ikke skal betale inntektsskatt.

  Dette er viktig for at skattesystemet skal virke omfordelende overfor dem som har minst. I forbindelse med statsbudsjettet for 2009 vil vi derfor foreslå å øke innslagspunktet for skatt for pensjonistektepar, sier Stoltenberg.
  Endringen vil skje ved at grensen for skattefri nettoinntekt for ektepar i skattebegrensningsregelen økes. Sammen med minstefradraget vil dette gi et innslagspunkt for skatt for pensjonistektepar på om lag 245.700 kroner i 2008.
  For enslige med kun minstepensjon vil de gjeldende skattereglene sikre at minstepensjonen blir skattefri.
  -----------------------------------------------------------------------------------------------------------------
  Dette må sjekket nøye !

  Inntekte i Norge :157 639 kr (Minstepensjon)
  Inntekt thailand: 300 000 - 157639 = 142 361nkr (740 277,2 baht)


  Det som da kan være mulig er at man har minstepensjon i Norge, hvor man da også får andre muligheter.

  Så tar man resten ut som inntekt i Thailand og betaler  20 % skatt på resten. Men her kan det være at man ikke betaler skatt.

  • 20 % av 740277,2 baht  = 148055,44 Baht eller 28472 nkr
  Dette virker som er for lett?  Kan dette være tilfellet?

  Jeg får da et regnskap som ser slik ut:

     157 639 kr
     142 361 kr
  -    28472 kr
  -------------------------
  =  271 528 kr
  -------------------------

  Hvis dette er tilfellet er dette det beste av de tre tilfellene jeg har satt opp.


  Det kan være at også dette er skattfritt.

  Da fordi man er kun 180 dager i Thailand og skal slippe skatt i disse tilfellene.
  NB ! Sjekk nøye det jeg sier nå.


  Hva finner jeg ut av andre opplysninger:

  Særfradrag for uførhet

  Særfradrag for uførhet gis til og med den måneden du fyller 67 år.
  Fra og med den måneden du har rett til å få utbetalt foreløpig uførepensjon etter folketrygdloven eller uførepensjon fordi ervervsevnen er satt ned med minst 2/3, har du krav på særfradrag med kr 2 667 per måned (kr 32 004 per år).
  Får du foreløpig uførepensjon/uførepensjon etter folketrygdloven eller uførepensjon etter andre lover, fordi ervervsevnen er satt ned med mindre enn 2/3, har du krav på halvt særfradrag med kr 1 334 per måned (kr 16 008 per år).


  I en brojyre av skatteetaten står det. (Link til denne her)  http://www.skatteetaten.no/nn/Brosjyrar-og-boker/Nye-skattereglar-for-pensjonistar/?chapter=142182#x142182

  Dersom du berre har minstepensjon, sikrar frådraget at du ikkje skal betale skatt
  av pensjonen.

  Skattefrådraget for alderspensjon/AFP er maksimalt 28 150 kroner når alderspensjonen blir teken ut fullt for heile året og alderspensjon/AFP ikkje er over 158 650 kroner.


  Så løsningen for å unngå kildeskatt kan være  ta ut minstepensjon i Norge, be om fullt særfradrag grunnet uførhet.


  Dermed tar man fradrag på 28 150 kroner.

  Hvordan blir dette skattefritt ? Jo ved feks å ta 15 % skattetrekk på minstepensjon

  Feks 158 650 kroner x 15 % = 23 797,5 kr

  Så tar man full særfradrag på 28 150 kroner.( Dette må da være høyere 2667x 12 = 32004kr  ?)

  Dette kan være løsningen for dere som berøres av kildeskatt.


  Oppskriften kan være:
  1. Ta ut minstepensjon i Norge.
  2. Resterende tas ut i Thailand, skatt på 10 % (500000 baht) 20 % over 500000 baht.
  3. Krev fullt særfradrag for uførhet i Norge.Dermed tas pensjon ut skattefritt.
  4. Betal skatt i Thailand på resterende du tar ut i Thailand. Men her kan det være et smutthull ved å være under 180 dager i Thailand så skal man ikke skatte i Thailand. Da fordi man ikke ses på som fastboende . Se regler for   Resident versus non-resident.
  5. Ved uførepensjon minstepensjonist kan man ha krev på ulike tillegg
  Altså kan man ta ut store deler skattefritt. Skatten i Thailand, bør man også se om det finnes fradrag på hvis man bor fast (over 180 dager) i Thailand.

  • Her bør man sjekke om ikke man får fradrag på helseforsikringer.

  Smutthull kan være dette:

  "A non-resident is, however, subject to tax only on income from sources in Thailand."kilde

  "Residence – An individual is resident in Thailand for personal income tax purposes if present for 180 days or more in a given (calendar) tax year."


  Income tax law in Thailand

  Under section 41 of the Revenue Code an individual Thai citizen or foreigner who lives in Thailand for one or more periods totalling at least 180 days in any tax (calendar) year is, for tax purposes, deemed a resident of Thailand and subject to tax on all assessable income derived from sources within the country, whether paid within or outside Thailand, and on assessable income derived from foreign sources to the extent that it is brought into Thailand in a year in which income is received. A non-resident individual is subject to tax only on assessable income from Thai sources, regardless of payment location
  Kilde

  • Så her er det mulig at man ikke betaler skatt på penger som man tar med seg til Thailand, da når man er under 180 dager i Thailand.

  Altså kan man greie å få pensjonen svært greit til ved litt tilrettelegging.
  Videre fant jeg også noen skattefradrag som er mulig å få i Thailand.


  Skattefradrag i Thailand (Kilde)

  Søkeord på nettet: Tax deduction thailand


  Taxable Income may be reduced by the following allowances
  • General allowance, available to all taxpayer 30,000 Baht
  • Allowance for taxpayer’s non-working spouse 30,000 Baht
  • Child allowance 15,000 Baht
  • Child Eduction allowance 2,000 Baht
  • Allowance for Taxpayer’s parents or spouse’s aged parents – 30,000 per qualifying dependent
  • Contributions made by taxpayer and spouse to an approved provident fund at the amount contributed but not exceeding 15% of wages or 500,000 Baht per year.
  •  Interest payments on loans for purchasing, hire purchasing or construction of residential buildings by the taxpayer and spouse at the amount paid but not exceeding 100,000 Baht
  • Amounts contributed to the social security fund by the taxpayer and spouse.
  •  Contributions made by taxpayer and spouse to approved retirement funds at the amount contributed but not exceeding 15% of wages or 500,000 Baht per year.

  • Contributions made by taxpayer and spouse to approved long term investment funds at the amount contributed but not exceeding 15% of wages or 500,000 Baht per year.
  • Donations contributions at the actual amount donated but not exceeding 10 percent of taxable income after allowances.
  • Additional taxes can be assessed, within a period of two years from the date of filing a return, and up to five years for tax evasion or tax refund. If an individual fails to file a return, the assessment officer may issue summons within a period of 10 years from the filing due date.

  Fant et hefte som foklarer nærmere fradrag man kan få i Thailand - Heftet er her

   Så totalt kan det være mulig å få opptil: ca 175 000 baht. (33654 nkr)

   Da hvis du har 1 barn og forsørger din kone, og igjen hjelper hennes foreldre . Videre får du skattelette på renter som du betaler på huslån opp til 100 000 baht


   Men hvis jeg da betaler skatt på 20 % og har med meg en inntekt til Thailand

   Utregnet ovenfor slik:
   Skatt Thailand på pensjon
           20 % av 740277,2 baht  = 148055,44 Baht eller 28472 nkr i skatt må betales

   Fradragene jeg kan få i Thailand 

    -                                             175000 baht
   ------------------------------------------------------------------------------------------------------------
   = Skattefritt i Thailand
   -----------------------------------------------------------------------------------------------------------


   1. Dermed har man oppnådd skattefritt i Thailand. For å få dette dette bekreftet, blir jeg å snakke med Skattteetaten i Norge.
   2. Og skatteetaten i Thailand (Revenue Department)

   Og man kan med denne løsningen bo fast i Thailand uten å tenke mer på kildeskatten.
   Men dette gjelder den planen jeg har. Dette kan være et annet tilfelle i din sak.

   Men sjekk dette.

   Regnskapet:

   Så hvis dette stemmer sitter jeg igjen med en uførepensjon på:

   Norge                               158 650 kroner.
   Thailand                           142 361 kroner
   Skattetrekk Norge
   Skattetrekk Thailand    -    28472 kroner

   ----------------------------------------------------------

   Skattefradrag Norge                  ?                          (15 -20 %)
                   -Særfradrag      28 150 kroner

   Skattefradrag Thailand    33 654 kroner
        - General allowance
        - Allowance for taxpayer’s non-working spouse
        - Child allowance
        - Child Eduction allowance
        - Allowance for Taxpayer’s parents or spouse’s aged parents
        - Interest payments on loans max 100 000 baht
   ------------------------------------------------------------------------------

   =
   ........................................................................................................

   Så må man tenke at at kursen er ca 5,2 x Norske kroner.   Den største effekten med å bo i Thailand

   Det som gir den største effekten er at mat er billigere i Thailand.

   Og hvis man som jeg er heldig med et kjøp på leilighet, vil man ikke betale mye i husleie.

   Jeg selv har forsøkt å finne ut mnd kostnader i Thailand.

   Og jeg og min kone kan leve for ca 5000 kr i Thailand pr mnd.

   Og da shopper jeg en del. Både klær og diverse. Jeg kjører Taxi hvor jeg skal også.

   Dermed kan man på inntekten ovenfor sette av mye penger.

   Videre har man billige Taxier i forhold til i Norge. Og man trenger ikke kjøpe bil.

   For dem som sliter med smerter i vinter kulda er dette løsningen. 

   Så her er det mange fordeler.


   Hvordan jeg ser en mulig besparelse i Thailand

   Feks 22 451 nkr ( 269 4237 12 mnd)  - 5000nkr (mat)  = 17 451 nkr pr mnd

   Og man kan faktisk legge opp penger, dette vil nok provosere mange.Men dette er lovlig å gjøre!

   Man må regne med å betale mer for en helseforsikring ved å være i Thailand .

   Og man får jo også flybilletter til og fra Thailand, men siden man da kan planlegge i tider hvor prisene ikke er så høye kan dette løses.
   Feks fly i perioder hvor det er lavsesong, og man bestiller i svært god tid i forveien.

   Kjøp av condo


   Når man feks kan kjøpe en leilighet for 100 000 kr i Thailand. Og sammenlignet med Norge får man ikke mye for dette.

   Må muligens ha en sommerbolig i Norge når man skal være 6 mnd der. Men her er det også en annen mulighet.

   Og dette er å kjøpe bolig i Sverige. Og likevel opprettholde medlemskapet i Folketrygden da fordi man er dekket i EØS avtalen.

   Og her er prisen på bolig mye lavere enn i Norge og i tillegg får man ca 20 % mer kjøpe kraft i vårt nabo land. Da pga kronekursen.

   Så her er det mange muligheter.   Vel det er noe annet enn hva man får til i Norge.  ;-)   

   Hva for man igjen av kr som uførpensjonist i Norge ?
   Og dere som angriper uførepensjonister, vel da får dere vel gjøre enn større innsats på å komme i en ulykke slik at dere brekker rygg  eller noe slik .


   Så kan det være en tilsvarende løsning for dere også. Fristende det? Nei trodde ikke det.
   Andre ting

   STATSBORGERSKAP OG STEMMERETT
   Mister jeg mitt norske statsborgerskap når jeg emigrerer?
   Nei.

   Mister jeg stemmeretten min til Norge?
   Nei. Norske statsborgere beholder stemmeretten både ved kommune-, fylkestings- og stortingsvalg. Du vil stå i manntallet i den kommunen du hadde folkeregistrert adresse i da du flyttet.

    Ingen kommentarer:

    Legg inn en kommentar

    TV stream

    Norwegian Radio - Can be heared here.

    Bangkokpost.com : Property

    Music Weekly Asia

    Thailand Hotels - Special Promotion offer

    Flights to Bangkok

    One Stop Real Estate Pattaya

    Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

    Map

    LINKS