Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

lørdag 3. november 2012

Som en tilførelse til artiklene om kvinner som på bedragersk vis får fast opphold i Norge legger jeg regelverket ut på nettet.


http://www.udi.no/Sentrale-tema/Statsborgerskap/Hvem-kan-bli-norsk-statsborger-ved-soknad/

For mange nordiske borgere og for mange barn er det enklere regelverk. De trenger ikke å søke om norsk statsborgerskap, men leverer en melding.

StatsborgerHvemKanBli

Generelle krav for å få norsk statsborgerskap

Dersom du har gyldig oppholdstillatelse i Norge, kan du søke om norsk statsborgerskap. For at søknaden skal innvilges, må du blant annet:
Merk deg at du må ha en gyldig tillatelse mens søknaden om statsborgerskap blir behandlet. En tillatelse er ikke gyldig fordi du har søkt om statsborgerskap. Du må derfor søke om å få tillatelsen fornyet senest én måned før tillatelsen utløper.

Oppholdskravet og beregning av oppholdstid 

For å bli norsk statsborger må du i utgangspunktet ha oppholdt deg i Norge syv år i løpet av de siste ti årene. Opphold i Norge for mer enn ti år siden, er uten betydning.
Du må ha oppholdt deg her med arbeids- eller oppholdstillatelser av minst ett års varighet. Du må bo fast i landet når du søker om norsk statsborgerskap, og når søknaden behandles.

Hvis du har fått tillatelse før du reiste inn i Norge, eller hvis du er nordisk borger, regnes oppholdstiden fra da du kom til landet. Er datoen ukjent, regnes oppholdstiden fra da du ble registrert hos politiet eller i folkeregisteret, eller fra når du på annen måte kan dokumentere at du kom til landet.
Fikk du tillatelse etter at du reiste inn i Norge, regnes oppholdstiden fra du søkte om tillatelse.
Ulovlig opphold i Norge regnes ikke som oppholdstid.
Tiden fra en tillatelse gikk ut til en ny søknad blir levert, medregnes ikke i oppholdstiden.
Du kan oppholde deg inntil to måneder i utlandet i løpet av et kalenderår uten at det har betydning for beregningen av oppholdstid. Utenlandsoppholdet/ene regnes da som opphold i Norge, og tiden du har oppholdt deg i utlandet blir ikke trukket fra. Oppholder du deg mer enn to måneder i utlandet i løpet av et kalenderår, blir derimot hele tiden i utlandet trukket fra, ikke bare den del av utenlandsoppholdet/ene som overstiger to måneder.
NB! UDI endrer nå på våre rutiner for behandling av søknader om statsborgerskap. Det betyr at det mest sannsynlig vil ta mye kortere tid å behandle søknaden din enn det som har vært vanlig tidligere. Derfor er det veldig viktig at du ikke søker før du mener at du oppfyller kravet til oppholdstid. Hvis du ikke oppfyller kravet til oppholdstid når vi begynner å behandle søknaden din, kan søknaden bli avslått.

Unntak fra oppholdskravet

Det er unntak fra kravet om oppholdstid i Norge
  • hvis du kom til Norge før du fylte 18 år, må du ha bodd her til sammen fem år i løpet av de siste syv årene.
  • hvis du er gift, registrert partner eller samboer med norsk statsborger, må tiden du har bodd i Norge og tiden dere har vært gift, registrerte partnere eller samboere totalt være minst syv år. Du må ha bodd i Norge til sammen minst tre år i løpet av de siste ti årene. Dere må fremdeles være gift, registrerte partnere eller samboere og bo sammen på vedtakstidspunktet. Les mer om beregning av oppholdstid ved ekte-/partner-/samboerskap.

Hvis du er nordisk borger eller har vært norsk borger tidligere, er det tilstrekkelig at du har bodd i landet de siste to år for å få norsk statsborgerskap. Da kan det være at du ikke treger å søke, men at det holder å levere en melding
Hvis du er statsløs og over 18 år, må du ha bodd de siste tre årene i Norge. For barn gjelder bare kravet om permanent oppholdstillatelse; har barnet bosettingstillatelse etter den gamle utlendingsloven er det tilstrekkelig.
Les mer om statsborgerskap for barn når foreldrene er eller skal bli norsk statsborger

Unntak fra kravet om permanent oppholdstillatelse

Det er unntak fra kravet om permanent oppholdstillatelse
  • hvis du er nordisk borger
  • hvis du har bosettingstillatelse etter den gamle utlendingsloven
  • hvis du har oppholdsrett etter EØS- avtalen eller EFTA- konvensjonen, må holder det at du har oppholdt deg i Norge de siste tre årene med oppholdsrett etter EØS-regelverket. Opphold med tillatelse gitt for fem år og opphold med oppholdsrett blir lagt sammen
  • hvis du har vært tidligere norsk borger tidligere
  • for barn som har norske foreldre eller som søker samtidig som foreldrene

Vandelskravet

Hvis du er straffet, bøtelagt eller dømt til tvungent psykisk helsevern eller tvungen psykisk omsorg, kan det føre til at søknaden blir avslått, og du har ikke rett til norsk statsborgerskap før etter en viss tid . Hvor lang denne tiden blir, avhenger av hvor alvorlig straffen er og botens størrelse. Blir du siktet eller er du under etterforskning for straffbare forhold, blir behandlingen av søknaden din stanset. Når straffesaken er avgjort, må du selv sørge for at behandlingen av søknaden din gjenopptas.

Hvis du har hatt norsk pass

Dersom du har hatt norsk pass, og har vært i god tro om at du derfor også har vært norsk statsborger, trenger du ikke å oppfylle alle de generelle vilkårene for å få norsk statsborgerskap. Da gjelder følgende unntak:
  • Du trenger ikke ha en gyldig tillatelse og fylle vilkårene for permanent oppholdstillatelse (eller ha bosettingstillatelse etter det gamle regelverket).
  • Du trenger ikke å ha hatt tillatelser i løpet av den tiden du har oppholdt deg i Norge.

Du må imidlertid fylle kravet til oppholdstid i Norge. Vanligvis betyr dette at du må ha oppholdt deg i Norge i til sammen syv år i løpet av de siste ti årene, med mindre du er av dem som faller inn under ett av unntakene for oppholdstid
Dersom det er sterke grunner til det, kan utlendingsmyndighetene gjøre unntak også fra ett eller flere av de andre vilkårene.

Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS