Bangkokpost.com : Top Stories

Velkommen til Thai Bloggen


Generell Thailand informasjon.
Denne bloggen tar for seg ulike problemstillinger ved å være gift med Thai. Videre legges generelle erfaringer og lenker til steder på nettet som omhandler Thailand.
Bloggen tar nyheter og ting som vi kommer over. Hovedsakelig er bloggen ment for menn.
Men alle lesere er velkomne.

There is Tv stream and Radio at the end of the blogg. Also there is an radio at the right side. I want my readers to enjoy when they relaxing.

World Clock

JavaScript Free Code

Translate This blogg

Søk i denne bloggen

fredag 10. februar 2012

thailand-tax-rate

Thailand Skattesatser

Thailand Skattesats -  37%       Thailand Selskapsskatt Rate -  30%

Thailand Merverdiavgift / momssats  - 7%

Thailand personlig inntektsskatt

Thailand enkelte skattesatser er progressive til 37%.

Skattepliktig inntekt (Baht) Skattesats skattebeløpet akkumulert skatt
0 - 150.000 Fritatt -
150001 - 500000 10% 35000 35000
500001 - 1000000 20% 100000 135000
1.000.001 - 4.000.000 30% 900000 1035000
4.000.001 og over 37%


For utlendinger som kvalifiserer som ansatte i en regional drift hovedkvarter, kan en flat skattesats på 15% gjelder for inntil 4 år.

Grunnlag - Thailand beboere og nonresidents beskattes på deres Thailand-kilde inntekt. Thai beboere beskattes på deres foreignsource inntekten bare hvis inntekten er brakt inn Thailand i året det er avledet (hjemsendelse i senere år er fritatt for personlig inntektsskatt).

Residence - En person er bosatt i Thailand for personlige skatteligning formål hvis tilstede i 180 dager eller mer i en gitt (kalenderår) inntektsår.

Skatt innlevering status - Et ektepar kan velge en felles eller særskilt vurdering på arbeidsinntekt. Hvis kona oppebærer passive inntekter, må det tas inn i mannens tilbake selv om paret velger å arkivere separat.

Skattepliktig inntekt - Yrkesinntekt, inkludert de fleste arbeidsforhold-relaterte fordeler, er underlagt personlig inntektsskatt. Fortjeneste oppebåret ved å bære på en handel eller yrke generelt beskattes under personlig inntektsskatt regime. Utbytte og renter beskattes ved kilden med en sats på 10% og 15% henholdsvis. Et individ kan velge ikke å rapportere slik investering inntekt på årlig personinntekt selvangivelsen for inntektsåret.

Formuesgevinstskatt - Kapitalgevinster er unntatt fra personlig inntektsskatt dersom de solgte aksjene var av et offentlig selskap registrert på børsen i Thailand. Ellers gevinstene er underlagt de vanlige progressive personlige skattesatser.

Skattetrekk og godtgjørelser - gjenstand for visse begrensninger, er fradrag gitt for forsikring, boliglån interesse, pensjonering eller langsiktige egenkapital planer, veldedige bidrag osv. personlige fradrag er tilgjengelig for skattyter, hans / hennes ektefelle, barn og foreldre.


Andre avgifter på personer:

Capital plikt - Nei

Dokumentavgift - Dokumentavgift generelt gjelder til en rate på 0,1% til leieavtaler med utleie av arbeid, overføring av aksjer / obligasjoner, lån (maksimum på THB 10.000) osv.

Capital oppkjøp skatt - Nei
Fast eiendomsskatt - En skatt på 12,5% faller på utbygd leieverdien av fast eiendom.
Arv / eiendom skatt - Nei
Nettoformue / netto verdt skatt - Nei

Arbeidsgiveravgift - Ansatte er pålagt å bidra med 5% av sin månedlige kompensasjon (inntil THB 15.000) (dvs. den månedlige bidraget cap er THB 15000 ganger 5%, eller THB 750).

Thailand Skatt år - Thai inntektsåret er kalenderåret

Skatt innlevering og betaling av skatt - Skatt på lønnsinntekt blir holdt tilbake av arbeidsgiver og overført til skattemyndighetene, vanligvis på månedlig basis. Den enkelte er ansvarlig for å sende en årlig personinntekt selvangivelsen på eller før 31. mars året etter, og må betale noen ekstra inntektsskatt på grunn på det tidspunktet.

Straff - En månedlig tilleggsavgift på 1,5% vil gjelde for underpayments av skatt opp til den ekstra skatten beløpet som skyldes, og en bot på opp til 100% av skatten grunn vil gjelde når skatten gjøres formelt vurdert av skattemyndighetene .


Thailand Corporate Skattesatser

Thailand bedriftens skattesats er 30% for netto skattepliktig overskudd.

Enkelte allmennaksjeselskaper og små og mellomstore aksjeselskaper er underlagt senke progressive satser opp til en viss netto skattbare overskudd:

Små selskap skattesatser:
- Resultat høyst 1 million baht 15%
- Resultat over 1 million baht, men høyst 3 millioner baht 25%
- Resultat over 3 millioner baht 30%

Selskaper notert på børsen i Thailand (SET)
- Resultat for første 300 millioner baht 25%
- Nettoresultatet for beløp over 300 millioner baht 30%

Selskaper nylig oppført i børsen i Thailand (SET)
- Resultat 25%

Selskapet nylig oppført i markedet for Alternative Investment (MAI)
- Resultat for første fem regnskap 20%
- Resultat etter de 5 første regnskapsperioder 30%

Bank følger fortjeneste fra International Banking Fasiliteter (IBF)
- Resultat 10%

Utenlandske selskapet engasjere seg i internasjonal transport
- Brutto kvitteringer 3%

Utenlandske selskapet ikke drive virksomhet i Thailand som får utbytte fra Thailand
- Brutto kvitteringer 10%

Utenlandske selskapet ikke drive virksomhet i Thailand motta andre typer inntekter bortsett fra utbytte fra Thailand
- Brutto kvitteringer 15%

Utenlandske selskapet avhende profitt ut av Thailand
- Mengde avhendes 10%

Lønnsom forening og stiftelse
- Brutto kvitteringer 2% eller 10%Residence - Et aksjeselskap regnes bosatt dersom det er innarbeidet i Thailand eller registrert som et partnerskap med Ministry of Commerce.

Grunnlag - Beboere blir skattlagt på verdensbasis inntekt, nonresidents beskattes bare på Thailand-kilde inntekt. Utenlandsk-kilde inntekt av hjemmehørende skattytere er underlagt selskapsskatt på samme måte som Thailand-kilde inntekt. Registrerte utenlandske filialer og partnerskap er avgiftsbelagt, men bare på Thailand-kilde inntekt. Ikke-registrerte enheter med en skattbar tilstedeværelse i Thailand også beskattes på samme måte som aksjeselskaper på Thailand-kilde inntekt.

Skattepliktig inntekt - Corporate skatt ilegges et foretaks netto fortjeneste, som normalt består av virksomhet / handel inntekt, passive inntekter og gevinster / tap. Utgifter som er knyttet spesifikt til å generere fortjeneste for bedriften eller virksomheten selv kan trekkes i å bestemme netto skattepliktige overskudd.

Beskatning av utbytte - Utbytte utbetalt av et aksjeselskap til et annet aksjeselskap kan unntas fra selskapsskatt dersom visse vilkår er oppfylt. Ellers, 50% av utbyttet er gjenstand for selskapsskatt på normal hastighet. Enhver skatt tilbakeholdt ved utbetaling av utbytte kan brukes til å oppveie den endelige selskapsskatt grunn for selskapet i det aktuelle inntektsåret. I visse tilfeller, mottatt utbytte fra et utenlandsk agent er fritatt fra videre selskapsskatt i Thailand.

Beskatning av kursgevinster - Kapitalgevinster er underlagt normal skattesats uten restriksjoner på bruk av kurstap å kompensere netto skattepliktig overskudd.

Tap - Netto driftstap kan fremføres i inntil 5 regnskapsperioder. Dersom netto driftstap knyttet til en virksomhet fremmes av Thailand Board of Investment løpet av en skatt ferie periode, kan tapene bli overført til det første året etter skatt ferie og fremføring opptil 5 regnskapsperioder fra den tiden.

Toppskatt - Ingen
Alternativ minimum skatt - Nei
Deltakelse dispensasjon - Nei

Utenlandsk skatt kreditt - Under skatteavtaler, den utenlandske skatt betalt på overskudd som også er gjenstand for selskapsskatt i Thailand normalt kan godskrives opp til inntektsskatt betalt i Thailand på slik inntekt i utlandet.

Holdingselskap regime - Et skattefritak er tilgjengelig for aksjeutbytte mottatt fra utenlandske datterselskaper, forutsatt at de utenlandske fortjeneste var gjenstand for inntektsskatt med minst 15%. Kapitalgevinster ved salg av aksjer i et datterselskap er fortsatt underlagt selskapsskatt på 30% rente.

Skatteincentiver - Skatt ferier på 3 til 8 år er tilgjengelig for forretningsvirksomhet som fremmes av Board of Investment. Selskaper notert på Thailands aksjemarkedet som investerer i nye prosjekter som involverer maskiner, kan utstyr, kjøretøy og programvare få en ekstra fradrag for 25% av den totale kvalifiserende kostnadene for skattemessige formål. Regionale driftskostnader hovedkvarter og deres utflyttede ansatte kan ha nytte av en 10% rente på netto overskudd og en personlig inntekt skattesats på 15%, henholdsvis.


Kildeskatt:

Utbytte - Utbytte betalt til et annet Thailand selskap er underlagt en 10% kildeskatt eller fritatt dersom visse krav er oppfylt. Utbytte til nonresident selskapene er underlagt en 10% kildeskatt. Utbytte til hjemmehørende eller nonresident personer beskattes med 10% rente som kan anses endelig. Resident enkeltpersoner kan få en utbytteskatt kreditt, slik at de kan velge å inkludere utbytte i sin skattepliktig inntekt for den aktuelle inntektsåret.

Renter - Renter betalt til et annet Thailand selskap som ikke anses som en finansiell institusjon er underlagt en 1% forhånd kildeskatt, som kan brukes som en kreditt mot den endelige selskapsskatt grunn for regnskapsperioden. Renter betalt til en nonresident selskapet er underlagt en 15% endelig kildeskatt med mindre prisen er redusert under en gjeldende skatteavtale.

Renter betalt til en person bosatt eller nonresident individ er underlagt en 15% kildeskatt og kan betraktes som en endelig skatt i begge tilfeller.

Royalties - Royalty utbetalt til et annet Thailand selskap er underlagt en 3% forhånd kildeskatt, som kan brukes som en kreditt mot den endelige selskapsskatt grunn for regnskapsperioden. Royalty utbetalt til en nonresident er underlagt en 15% endelig kildeskatt med mindre prisen er redusert under en skatteavtale.

Branch remittering skatt - Kursen er 10% på etter skatt betalt eller anses utbetalt til et hovedkontor.


Andre skatter selskaper:

Capital plikt - Nei

Arbeidsgiveravgift - Skatt på lønnsinntekt blir holdt tilbake av arbeidsgiver og overført til skattemyndighetene generelt på en månedlig basis.

Fast eiendomsskatt - En skatt på 12,5% faller på utbygd leieverdien av fast eiendom. Skattekostnaden er fradragsberettiget ved beregning av selskapsskatt ansvar.

Trygdeavgifter - Arbeidsgivere og ansatte er pålagt å bidra med 5% av månedlig kompensasjon (opp til THB 15.000) utbetalt til den ansatte (dvs. den månedlige bidraget cap er THB 15.000 ganger 5%, eller THB 750).

Dokumentavgift - Dokumentavgift generelt gjelder satsen på 0,1% til leieavtaler med utleie av arbeid, overføring av aksjer / obligasjoner, lån (maksimum på THB 10.000) osv.

Overfør skatt - en bestemt virksomhet skatt gjelder for brutto proveny fra overføring av fast eiendom med en hastighet på 3,3% (inkludert en kommunal skatt på 10%), en kildeskatt på 1% av brutto emisjonsproveny fra overføringen og en overføring gebyr på 2% av avgrensingsbrønnen verdi. Den spesifikke virksomhet skatt og overgangssum er redusert til 0,11% og 0,1%, henholdsvis for overføringer som finner sted før utgangen av mars 2010.

Annet - Utenlandske selskaper som driver en internasjonal transportbransjen og som har et kontor i Thailand kan bli beskattet med en prosentandel av brutto proveny snarere enn ved normal selskapsskatt.


Anti-unngåelse regler:

Internprising - Under Thailands utvikle internprising regime, må skattyterne erklære på sin årlige bedriftens selvangivelse om inntekter og utgifter transaksjoner er basert på markedspriser, og skattemyndighetene kan justere inntekt.

Advance prising avtaler (APAS) kan innhentes og, mens internprising dokumentasjon ikke er formelt påkrevd å vedlikeholde, er det en antagelse (basert på innlevering krav og direktiver til inntekter offiserer) som dokumentasjon skal være tilgjengelig ved bedriftens selvangivelsen filing dato. Skattytere kan initiere en justering (opp eller ned) dersom det er tilstrekkelig dokumentasjon for å underbygge justeringen.

Tynn kapitalisering - Nei
Kontrollerte utenlandske selskaper - Ingen
Opplysningskrav - Ingen

Thailand Skatt år - Thai inntektsåret er 12 måneder (en kortere år er tillatelig i år inkorporering, når det er en endring av regnskapsperiode eller i det året oppløsningen).

Konsoliderte selvangivelser - Konsernregnskap returer er ikke tillatt for selskapsskatt formål. Hver bedrift må innlevere sin egen retur.

Skatt innlevering krav - skattebetalere selv vurdere og må gjøre en forhånd selskapsskatt betaling for de første 6 måneder av inntektsåret. Halvåret avkastning må være innlevert innen 2 måneder etter de første 6 måneder av inntektsåret. Den årlige selvangivelsen må være innlevert innen 150 dager fra selskapets årsskiftet. Extensions er ikke tilgjengelige.

Straff - Hvis et firma undervurderer sitt overskudd for et helt år med mer enn 25%, er en 20% fin belastes på første halvår avdrag. I andre tilfeller, gjelder en tilleggsavgift på 1,5% per måned på utestående skatt. En straff på opp til 100% av skatten grunn vil gjelde når skatten gjøres formelt vurdert av skattemyndighetene.

Kjennelser - skattytere kan kreve ikke-bindende privat brev avgjørelser, og APAS er tilgjengelig under internprising regimet.

Thailand moms (merverdiavgift) priser

Standarden merverdiavgift i Thailand er 7%. En 0% rente gjelder til eksporterte varer og tjenester.

På den 22 september årlige symposium i Bank of Thailand, ble det foreslått å heve moms fra 7% til 10%, for å øke skatteinntektene. Dette kan bli utsatt avhengig økonomiske omstendigheter.

Avgiftspliktige transaksjoner - Moms er pålagt ved salg av varer og ytelse av tjenester.

MVA Registrering - Registreringen inntekter Terskelen for merverdiavgift må overstige THB 1.800.000 for enhver skatt periode. Nonresident leverandører som er driver virksomhet på mer enn en midlertidig basis må registrere seg.

Arkivering og mva betaling - Moms betales innen den 15. i måneden etter at den er samlet inn. I tilfeller der en egenvurdering av moms produksjonen kreves på betaling av visse inntekter til nonresidents (hovedsakelig tjenester eller royalties på rettigheter brukt i Thailand), er det moms betales på den 7. i måneden etter den måned da den faktiske betalingen skjedde .

Kilde 2

Skatt i Thailand

Inntekt og andre skatter

Taxes in Thailand
 
Thailand har en lav beskatning i forhold til andre land. Den thailandske Skattesystemet er progressivt og ganske enkel.
Alle som bor i Thailand i mer enn 180 dager per år anses som et thailandsk skattemessig bosatt. Skatten året begynner januar 1. og slutter 31. desember.
 
Det er ganske mange skatter i Thailand, men de fleste nordmenn vil måtte vurdere følgende fire:

Personlig skatt

Resident individer (som bor i Thailand i mer enn 180 dager i året) beskattes på deres verdensomspennende inntekt. For ansatte vil inntektsskatt direkte trekkes fra lønnen din. Beløpet beskattes varierer på inntekt og er 10-37%.
Å betale personlige inntektsskatter, må du søke om thai Tax ID-kort. Dette kortet er utstedt på Revenue Department   . Du må gi pass og gyldig arbeidstillatelse.

Corporate skatt

Selskaper som inngår i Thailand er skattepliktig for inntekt fra alle kilder. Bedriftens skattesats er 30% av netto overskudd i bedrifter, partnerskap og utenlandske selskaper.

Merverdiavgift (MVA)

Den generelle satsen på 7% er plassert på verdien av solgte varer og tjenester. Noen kategorier som landbruksprodukter er ikke merverdiavgiftspliktig.

Spesifikk virksomhet skatt

Enkelte virksomheter som er utelukket fra avgiftsplikt vil i stedet være gjenstand for bestemte virksomhetsområder skatt (SBT).
Dette inkluderer
  • Bank, finans og lignende virksomhet
  • Livsforsikring
  • Pawn megling
  • Fast eiendom
Den SBT satsen er vanligvis 3%.


Ingen kommentarer:

Legg inn en kommentar

TV stream

Norwegian Radio - Can be heared here.

Bangkokpost.com : Property

Music Weekly Asia

Thailand Hotels - Special Promotion offer

Flights to Bangkok

One Stop Real Estate Pattaya

Thai dating, Thai girls looking for love, dating and marriage.

Map

LINKS